Privacybescherming Scott

Alle Scott bedrijven binnen Scott Technology group (hierna te noemen Scott) zijn toegewijd om uw privacy te beschermen.

Tijdens uw contact met Scott kunt u met ons uw persoonsgegevens delen die u als individu kunnen identificeren (bijvoorbeeld uw hele naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer). Dit zijn uw “persoonsgegevens”.

De verklaring omtrent bescherming van persoonsgegevens heeft betrekking op persoonsgegevens die door ons verzameld worden om u onze producten en diensten te kunnen leveren. Door gebruik van deze site of door de openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan onze diensten aanvaardt u de in deze verklaring omtrent bescherming van persoonsgegevens beschreven aanpak.

Verwerking van persoonsgegevens

Avey verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van onze producten en diensten. De gegevens worden door natuurlijke personen verstrekt (hierna de “datasubjecten” te noemen) middels contact bij de aankoop van producten, garantieverstrekking, t.b.v. zakelijke en marketingcommunicatie, werving van nieuwe medewerkers.

Persoonsgegevens worden telkens in overeenstemming met de principes van privacybescherming en van de Algemene verordening gegevensbescherming verwerkt. Persoonsgegevens worden op een wettelijke, juiste en transparante manier voor concrete en uitdrukkelijke doeleinden verwerkt. De verwerking van persoonsgegevens beperkt zich op het meest noodzakelijke en de  periode van bewaring van persoonsgegevens wordt op de periode, die t.b.v. de verwerking noodzakelijk is, beperkt. Persoonsgegevens worden adequaat door gepaste technieken en organisatorische maatregelen beschermd.

Scott verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van:

 • uitvoering van contracten;
 • sturing van klantenrelaties;
 • informatie over wijzigingen in onze diensten en producten;
 • uitvoering van interne operaties;
 • naleven van wettelijke plichten.

Deze gegevens die aan ons met uw toestemming of geautomatiseerd verstrekt werden worden in de database van Scott bewaard en verwerkt.

De informatie van de beheerders van de verwerkte persoonlijke gegevens kan u terugvinden op het einde van deze verklaring. Informatie wordt op transparante basis doorgegeven binnen de holding bedrijven.

I) Verwerking van protocolbestanden

In het kader van de toegang tot de websites verwerkt Scott protocolbestanden over toegang tot deze sites t.b.v. bescherming van haar rechtmatige belangen die uit de bescherming van haar websites en verbetering van de werking ervan bestaan.

Protocolbestanden worden zonder toestemming van de bezoeker van de website verwerkt en worden gedurende 1 maand vanaf het bezoek van de website bewaard.

De verwerking van deze protocolbestanden wordt door Scott of door een door haar bevoegde derde persoon uitgevoerd, vooral door een andere vennootschap uit de groep; in het kader van protocolbestanden worden door Scott volgende gegevens verwerkt die persoonsgegevens van de bezoeker van de websites kunnen (maar hoeven niet te) bevatten:

 • de website waarvandaan de bezoekers de websites van Scott heeft bezocht;
 • het IP-adres;
 • de toegangsdatum en -duur;
 • de eventuele vraag van de bezoeker;
 • de antwoordcode http;
 • de over te dragen datagroepen;
 • de gegevens over de browser en operatiesysteem van de computer van de websitebezoeker.

II) Gebruik van cookies en websiteanalyse

Andere gegevens worden automatisch door middel van cookies en andere systemen of applicaties voor dataverzameling verzameld. Scott gebruikt technische, functionele, analytische en volgbestanden “cookies”. Een cookiebestand is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek van de website in uw computer, tablet of smartphone opgeslagen wordt. Onze “cookies” zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en hun gebruikersvriendelijkheid. Ze maken de juiste werking van de sites en bv. de instellinggeheugen mogelijk. Door cookies kunnen de sites geoptimaliseerd worden. U kunt uw browser zo instellen dat u door cookies niet gevolgd wordt en dat er niet meerdere cookiebestanden opgeslagen worden. Alle eerder opgeslagen informatie kan evenwel uit uw browser gewist worden.

Google Analytics en Google Adwords

Voor de analyse van websites met behulp van cookies gebruikt Scott de door Google Inc. ontwikkelde en geëxploiteerde dienst Google Analytics. Google Inc. zetelt in Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna “Google” te noemen).

De analyse middels Google Analytics bestaat uit overdracht van de door de cookiebestanden verzamelde informatie over het gebruik van de website naar een Googleserver in de VS, waar de informatie geanalyseerd wordt. De IP-adressen worden op de websites van Scott geanonimiseerd, waardoor ze voor de overdracht naar de Googleserver in de VS door Google in een van de EU-landen of EEG-landen afgekort worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een volledig IP-adres naar de Googleserver in de VS overgedragen en pas daar afgekort (geanonimiseerd).

Google zal de overgedragen data, incl. het afgekorte IP-adres, niet met andere data verbinden (conform de Verklaring van Google omtrent gegevensbescherming).

De verzameling van cookies en de analyse ervan door middel van Google Analytics kan voorkomen worden door de instelling van de desbetreffende browser.

In het kader van Google Analytics gebruikt Scott ook de daarmee samenhangende advertentiefunctie van Google, zoals de overzichten van vertoningen in het advertentienetwerk van Google, uitgebreide rapportage over anonieme demografische gegevens (bv. leeftijd, gender, interesses) of vertoningen van advertenties in het inhoudelijke netwerk op grond van de geziene producten (zgn. remarketing), incl. de Google Adwords dienst voor het personaliseren van de advertenties en betere targeting van de advertenties en de zgn. remarketing. Dankzij deze diensten kan Scott op haar websites altijd een maximaal interessante inhoud aan de bezoekers aanbieden.

Het personaliseren van advertenties kan voorkomen worden door het uitschakelen of instellen middels een Googleaccount.

III) Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. de nieuwsbrief

Mocht de bezoeker van de websites geïnteresseerd zijn in het ontvangen van onze nieuwsbrief en andere advertenties, zal Scott voor dit doel op grond van zijn toestemming zijn persoonsgegevens verwerken, te weten minstens in de omvang van zijn e-mailadres. Indien de bezoeker eveneens zijn identificatiegegevens aan Scott verstrekt (voornaam, achternaam, geboortedatum), zal Scott voor het bovenvermelde doel ook deze gegevens verwerken. De inhoud van de nieuwsbrief en andere advertenties mogen op grond van de verstrekte gegevens en andere inhoudelijke gegevens, die door Scott op grond van het gedrag van de gebruiker op de websites vaststelt, gepersonaliseerd worden.

De persoonsgegevens van de bezoeker zullen door Scott verwerkt worden, nadat de bezoeker zijn gegevens in het formulier voor bestelling van de nieuwsletter en andere advertenties invult.

De verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt totdat de toestemming met de verwerking teruggetrokken wordt. De verstrekte persoonsgegevens zullen door Scott zelf verwerk worden, eventueel door een derde, met name een andere vennootschap uit de groep.

De toestemming met de verwerking van persoonsgegevens (met inbegrip van de overdracht naar een vennootschap in de groep in het kader van de EU) is volstrekt vrijwillig en kan te allen tijde teruggetrokken worden, te weten zowel door een aan Scott geadresseerde schriftelijke terugtrekking (adres zie hieronder), als door het klikken op deze link: hier. De toestemming kan eveneens teruggetrokken worden door het klikken op de link “Afmelden van Scott nieuwsbrief” in de ontvangen nieuwsbrief of advertentie. Zonder toestemming kunnen geen advertenties van Scott ontvangen worden.

IV) Gebruik van sociale plug-ins

De websites van Scott bevatten ook sociale plug-ins van derden, met behulp waarvan bezoekers van de websites de inhoud met hun vrienden en andere contacten kunnen delen. Het betreft:

 • de plug-in van Facebook, die door Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304USA beheerd wordt;
 • de plug-in van Youtube, die door You Tube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dochtermaatschappij van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 beheerd wordt;
 • de plug-in van LinkedIn, die door LinkedIn Corporation, 1000 W.Maude Avenue, 94085 Sunnyvale, CA, USA beheerd wordt;
 • de plug-in van Twitter, die door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, 94103 San Francisco, CA, USA beheerd wordt.

Gelieve nota te nemen van het feit dat deze sociale plug-ins niet onder het beheer van Scott vallen. Scott is dus niet aansprakelijk voor de eventuele verwerking van persoonsgegevens door de bovengenoemde beheerder van deze plug-ins ofwel van de websites, waarnaar ze verwijzen, evenmin voor hun werking en de eventueel te berokkenen schade.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Scott zal de persoonsgegevens aan verwerkers of aanverwante vennootschappen verstrekken, uitsluitend wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of ter nakoming van een wettelijke verplichting, dan wel indien dit een wettig belang van de vennootschap vereist en het verenigbaar met het doel van de verwerking is. Met uw persoonsgegevens zal op een transparante manier omgegaan worden.

We sluiten  overeenkomsten met de vennootschappen die uw data verwerken of we hebben andere instrumenten voor databescherming die hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens garanderen.

Rechten van datasubjecten

Indien u de verwerking van uw gegevens wilt overleggen, regelen, corrigeren, overdragen of wissen, kunt u kosteloos een e-mail naar dpo@scottautomation.be sturen, mits u een geldige identificatie van het datasubject aantoont. Op dezelfde manier kunt u eveneens een bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens indienen of communicatie beëindigen. De gegevens zullen aangepast of gewist worden in overeenstemming met de geldige verwerkingsvoorwaarden en met onze technische mogelijkheden. Uw verzoek zal zo snel mogelijk en binnen een redelijke termijn behandeld worden. Aan uw verzoek kan tegemoetgekomen worden, indien er geen andere redenen voor verwerking van persoonsgegevens en geen belangen van de vennootschap om ze te verwerken bestaan, bv. t.b.v. van nakoming van een wettelijke verplichting. Indien we kennis van een datalek nemen, waardoor uw rechten en bescherming van uw persoonsgegevens mogelijk geschonden worden en er een risico voor rechten en vrijheden van natuurlijke personen ontstaat, zullen we daarvan het toezichthoudende orgaan, evenals het datasubject op de hoogte stellen.

Scott neemt de bescherming van uw gegevens serieus en zal gepaste maatregelen nemen om misbruik, lek, onrechtmatige toegang, ongewenste publicatie en onrechtmatige wijzigingen te voorkomen. Hebt u de indruk dat uw gegevens niet naar behoren beschermd worden of bestaan er aanwijzingen van onjuist gebruik, gelieve met ons contact op te nemen op het e-mailadres: dpo@scottautomation.be.

Algemene bepalingen

Deze verklaring omtrent bescherming persoonsgegevens kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. De wijzigingen worden automatisch na de openbaarmaking van kracht.

Op de verwerking van persoonsgegevens op onze websites zijn de voorschriften van de EU van toepassing, met name de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “de verordening” te noemen). Indien een van de vorige bepalingen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ongeldig wordt, wordt die door een bepaling vervangen, die zo dicht bij het basisdoel van de vorige bepaling staat.

Beheerder van persoonsgegevens

De Scott bedrijven zijn lid van de Scott Technology Ltd holding. De beheerders van het verwerken van de persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring, zijn deze bedrijven:

Scott Automation a.s.
Adresgegevens: Úlehlova 36/49, 691 45 Podivín, Czech Republic
BTW-nummer: CZ26291231
Geregistreerd: Handelsregister in Brno, nummer B 3766

Scott Automation nv
BTW-nummer: BE 0895.041.467
Geregistreerd: RPR Gent, afdeling Kortrijk

Scott Automation sas
Adresgegevens: Parc technologique de Soye, Allée Copernic, 56270 Ploemeur, Frankrijk
BTW-nummer: FR 70 529 314 437
Geregistreerd:
RCS Lorient 529 314 437  

Scott Automation Ltd
Adresgegevens: 3 Waterfront Business Park, DY5 1LX Brierley Hill, Verenigd Koninkrijk
BTW nummer: 0918581

Scott Technology Ltd.
Adresgegevens 10 Maces Road, PO Box 19667, Christchurch 8241 New Zealand

In Scott is de GDPR manager bevoegd om persoonsgegevens te beheren. De datasubjecten kunnen hun vragen, voorstellen of claims door middel van het aparte e-mailadres dpo@scottautomation.be tot hem richten.

Deze verklaring omtrent privacybescherming wordt van kracht en treedt in werking op 25.5.2018.

Certificering

Contact